1. Elke verkoop gebeurt aan de hierna vermelde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn geacht gekend en aanvaard te zijn door de koper ook indien tegenstrijdig met zijn algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden.

Tri-Cam BV is eigenaar van de website luchtwinkel.be en alle communicatie met betrekking tot deze algemene voorwaarden dient rechtstreeks met de zaakvoerder Andy Camps andy.camps@tri-cam.com of andy.camps@luchtwinkel.be te gebeuren. Andere contactinformatie kan teruggevonden worden op de contactpagina.

2. Onze leveringstermijnen zijn nooit bindend. Ze worden verstrekt als aanduiding. Tenzij uitdrukkelijk anders bedongen wijzen we elke schade of schadevergoeding die uit het niet naleven ervan kan ontstaan, af. Elk geval van overmacht zoals burger- of buitenlandse oorlogen, stakingen , lick-out, onlusten, epidemieën, transportonderbrekingen, schaarste van goederen of materiaal, defecten aan werktuigen of machines, gebrek aan drijfkracht, kortom elke oorzaak die gehele of gedeeltelijke werkloosheid van onze leveranciers teweegbrengt, zonder zich daarom te beperken tot de hierboven vermelde gevallen, geven ons het recht de uitvoering van een contract geheel of gedeeltelijk op te schorten of te annuleren.

3. De aanvaarding van onze koopwaren gebeurt rechtens bij vertrek uit onze magazijnen of fabrieken. Elk goed dat defect of niet conform is aan de bestelling zal vervangen worden. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot eenvoudige omruiling, zonder andere vergoeding van welke aard ook. We aanvaarden geen enkele klacht voor koopwaren die al en bewerking ondergaan hebben. Alle klachten over leveringen dienen per e-mail binnen de 14 dagen na ontvangst van de goederen te worden ingediend, zoniet zijn ze niet ontvankelijk. Het herroepingsrecht met afzien van de aankoop tot 14 dagen na ontvangst van de goederen dient ook via e-mail aangevraagd te worden, rekening houdend met de procedure voor retourzendingen.

4. Zelfs indien franco verkocht of geleverd, gebeurt de verzending van de goederen of risico van de bestemmeling. In geen geval zijn we verantwoordelijk voor schade of tekorten bij aankomst vastgesteld. Alvorens de vervoerder te ontlasten dient de bestemmeling elk gebrek te laten vaststellen.

De door Tri-Cam BV opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. De leveringstijd is doorgaans 7 werkdagen, maar kan voor sommige artikels oplopen. Na overschrijding van deze periode zal de wederpartij hiervan zo snel mogelijk in kennis worden gesteld en de mogelijkheid worden geboden de overeenkomst te ontbinden, dan wel de bestelling te annuleren. Al gedane betalingen zullen binnen 14 dagen na het ontbinden van de overeenkomst worden teruggeboekt.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Leveringen van artikelen geschieden te allen tijde ongemonteerd. Toestellen worden door ons niet aangesloten of ingebouwd.

De klant aanvaardt de levering van de goederen op vrachtwagen voor de werf of voor de woonplaats. Tenzij anders vermeld, geschiedden alle leveringen "af magazijn".

5. We behouden ons het recht voor de goederen te factureren volgens de gedane leveringen, zelfs indien deze gedeeltelijk zijn.

6. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene voorwaarden zelf, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbanken te Hasselt (België). Elke overeenkomst wordt in het Nederlands opgesteld en geschillen worden ook in het Nederlands beslecht.

7. De bedragen op de website luchtwinkel.be zijn inclusief BTW. Voor online aankopen worden drie betalingsmogelijkheden geboden. De bestelling kan eenvoudig vooraf betaald worden via een overschrijving. Betaling met de bankkaart kan ook. Tenslotte kan er ook via Paypal betaald worden. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Tri-Cam BV. De prijzen kunnen maandelijks herzien worden door wijzigingen bij onze leveranciers, maar bestellingen in uitvoering worden hierdoor niet gewijzigd.

8. De klant kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

  • indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.
  • indien de artikelen of componenten niet meer zijn voorzien van de aankoopbon en serienummer.
  • indien vermeld staat de verpakking te bewaren en dit niet gebeurd is.
  • indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen door derden. Waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Tri-Cam BV zijn verricht.
  • bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluitingen, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
  • indien het artikel niet volgens de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
  • indien het artikel wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires.
  • indien artikelen worden teruggezonden als zijnde defect, waarbij door Tri-Cam BV echter geen defect geconstateerd kan worden.

De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- garantie- of identificatienummers of tekens, die op de door Tri-Cam BV afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Dit leidt onherroepelijk tot het vervallen van de garantie.

Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.

9. Tri-Cam BV zal de door u verstrekte gegevens op de website luchtwinkel.be opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld. Deze gegevens kunnen per e-mail worden opgevraagd op andy.camps@luchtwinkel.be en men kan per e-mail aangeven of deze gegevens aangepast dan wel verwijderd dienen te worden. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.